Statut Fundacji K2

 

Statut
Fundacji K2

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Fundacja pod nazwą FUNDACJA K2 zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez:
1) Aleksander Marek Pietryka, 49-200 Grodków, ul. Kwiatowa 18, PESEL 75121215974;
2) Agnieszka Izabela Pawlus, 34-300 Żywiec, ul. Ogrodowa 6, PESEL 79041412200;
zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Żywcu, ul. Jagiellońska 4, przed notariuszem Aleksandrą Szymik w dniu 17 czerwca 2013r. (Repertorium A nr 1261/2013r.).
§ 2
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. Z 1981r. Nr 46, poz. 203 z póź. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
§ 3
1) Siedzibą Fundacji jest miasto Żywiec.
2) Fundacja posiada osobowość prawną.
3) Fundacja została założona na czas nieokreślony.
4) Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 4
1) Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji, które mogą zawierać logotyp graficzny.
2) Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z nagrodami oraz wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
3) Fundacja może tworzyć biura zamiejscowe, oddziały oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować i być założycielem spółek, federacji, stowarzyszeń i innych organizacji członkowskich, a także nabywać udziały i akcje oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych.
4) Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.
5) Fundacja może połączyć się z inną fundacją o zgodnych celach statutowych, o czym decyduje Rada Fundacji.
§ 5
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Obrony Narodowej.
Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§ 6
Celem Fundacji jest realizacja celów społecznie lub gospodarczo użytecznych,
w szczególności takich, jak:
1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
2) Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
3) Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4) Działalności charytatywnej:
5) Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6) Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
7) Ochrony i promocji zdrowia;
8) Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
9) Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
10) Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
11) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
12) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
13) Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
14) Wypoczynku dzieci i młodzieży;
15) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
16) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
17) Turystyki i krajoznawstwa;
18) Porządku i bezpieczeństwa publicznego;
19) Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
20) Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
21) Upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
22) Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
23) Promocji i organizacji wolontariatu;
24) Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
25) Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
26) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
27) Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1–26.
§ 7
Realizacja celów Fundacji następuje szczególnie poprzez:
1) Organizację i prowadzenie placówek oświatowych.
2) Organizację treningów, zajęć oraz zawodów o charakterze rekreacyjnym i sportowym.
3) Wydawanie i kolportowanie czasopism, książek, podręczników i skryptów o charakterze instruktażowym oraz szkoleniowym.
4) Organizację i prowadzenie szkoleń, kursów, kolonii i obozów dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z programem specjalistycznym o tematyce pierwszej pomocy, medycyny ratunkowej, ochrony zdrowia, obronności państwa, bezpieczeństwa, ratownictwa, ochrony ludności, survivalu, strzelectwa rekreacyjnego, bojowego wyszkolenia strzeleckiego, strzelectwa obronnego, walki wręcz, taktyki i techniki interwencji służb mundurowych, samoobrony, bezpieczeństwa osobistego, turystyki, rekreacji, kultury fizycznej i sportu.
5) Organizację imprez turystycznych, sportowych i rekreacyjnych.
6) Organizację i prowadzenie warsztatów oraz kursów podstawowych, zaawansowanych, instruktorskich i doskonalących w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, medycyny ratunkowej, ochrony zdrowia, obronności państwa, bezpieczeństwa, ratownictwa, ochrony ludności, survivalu, strzelectwa rekreacyjnego, bojowego wyszkolenia strzeleckiego, strzelectwa obronnego, walki wręcz, taktyki i techniki interwencji służb mundurowych, samoobrony i bezpieczeństwa osobistego.
7) Organizację seminariów, szkoleń, kursów, kursów dla instruktorów, wykładów, sympozjów, warsztatów i konferencji z zakresu turystyki, rekreacji, kultury fizycznej, sportu, edukacji obronnej i edukacji dla bezpieczeństwa, edukacji zdrowia, edukacji ekologicznej, edukacji ekonomicznej, integracji osób niepełnosprawnych, wykluczenia społecznego, patologii społecznych i uzależnień, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ratownictwa medycznego, wodnego i specjalistycznego.
8) Szkolenie i realizacja ćwiczeń strzeleckich o charakterze rekreacyjnym, sportowym, obronnym i bojowym.
9) Organizację i prowadzenie zawodów, szkoleń, i treningów strzeleckich oraz pokazów kolekcji broni w szkołach, zakładach pracy itp.,
10) Organizację i prowadzenie warsztatów, kursów, kolonii, obozów, biwaków, zimowisk, rajdów, wycieczek i zielonych szkół dla dzieci oraz młodzieży w formie aktywnego wypoczynku z zastosowaniem skautowych metod wychowawczych.
11) Współdziałanie z organami władzy i administracji rządowej oraz samorządowej,
z kierownictwami podmiotów gospodarczych, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych oraz organizacji społecznych, w celu zapewnienia jak najlepszych warunków do działania Fundacji.
12) Pomoc i współdziałanie ze szkołami oraz uczelniami o profilu wojskowym, policyjnym, ratowniczym, pożarniczym, detektywistycznym, bezpieczeństwa publicznego, ochrony osób i mienia, edukacji dla bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa wewnętrznego w zakresie realizacji ich programów nauczania.
13) Tworzenie i wdrażanie nowatorskich programów i form z zakresu zagospodarowania wolnego czasu.
14) Prowadzenie działalności na rzecz profilaktyki uzależnień, pomocy osobom uzależnionym i przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
15) Prowadzenie działalności edukacyjno-profilaktycznej w środowiskach zagrożonych patologiami społecznymi.
16) Zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych poprzez organizowanie i rozwijanie różnych form aktywizacji, form wsparcia oraz wspieranie działań o charakterze integracyjnym oraz samopomocowym.
17) Opracowywanie i upowszechnianie programów społeczno-pedagogicznych.
18) Powoływanie terenowych jednostek organizacyjnych.
19) Pozyskiwanie środków i dobra na prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, pomocowej i innej określonej statutem przez organizowanie zbiórek i kwest, koncertów i innych imprez o charakterze charytatywnym, pozyskiwanie sponsorów, występowanie o dotacje i subwencje.
20) Zapraszanie, organizowanie i finansowanie spotkań w celach naukowych i dydaktycznych, uczonych i specjalistów z kraju i zagranicy.
21) Organizowanie spotkań i zajęć dla dzieci oraz młodzieży w formie aktywnego wypoczynku z zastosowaniem skautowych metod wychowawczych w miejscu zamieszkania.
22) Kultywowanie i popularyzowanie tradycji narodowych i oręża polskiego oraz sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej.
23) Organizowanie różnego rodzaju form wypoczynku i edukacji dla dzieci oraz młodzieży z rodzin ubogich, wielodzietnych, niedostosowanych społecznie, osób uzależnionych, chorych i niepełnosprawnych oraz innych osób potrzebujących pomocy i wsparcia.
24) Realizowanie programów promujących zdrowy styl życia, wynikających z aktywności ruchowej.
25) Popularyzowanie wiedzy ekologicznej i współuczestniczenie w działaniach mających na celu ochronę przyrody i środowiska naturalnego.
26) Realizowanie programów promujących racjonalny sposób odżywiania się i kształtujących właściwe nawyki żywieniowe.
27) Realizowanie programów propagujących zdrowy styl życia, wolny od alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych.
28) Realizowanie i wspieranie programów promujących zdrowie psychiczne, ze wskazaniem różnych form radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych.
29) Unifikacje metod szkoleniowych i algorytmów działania w sytuacjach ekstremalnych zagrożeń.
30) Konsulting i opracowywanie programów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa osobistego i szkoleń praktycznych dla personelu instytucji rządowych, resortowych oraz firm prywatnych.
31) Pozyskiwanie wysoko kwalifikowanych cywilnych instruktorów sportów obronnych, sportów walki oraz specjalistów na potrzeby doskonalenia i tworzenia nowych metod zwalczania przestępczości, terroryzmu oraz zastosowań wojskowych.
32) Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w zakresie strzelectwa i kolekcjonowania broni używanej w strzelectwie rekreacyjnym, sportowym, obronnym, bojowym oraz broni używanej podczas walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
33) Promowanie rekreacyjnych form uprawiania strzelectwa z wykorzystaniem broni pneumatycznej, palnej kulowej i śrutowej, proc, łuków, kusz, paintballowej oraz ASG.
34) Zapewnienie istnienia i rozwoju strzelectwa w formie sportu strzeleckiego wyczynowego, sportu strzeleckiego powszechnego, sportu strzeleckiego historycznego z broni czarnoprochowej oraz kusz różnego typu, sportu strzeleckiego masowego, sportu terenowego typu paintball oraz ASG.
35) Współdziałanie w adaptowaniu i przysposabianiu dla potrzeb strzelectwa urządzeń i obiektów sportowych oraz rekreacyjnych.
36) Współpracę z grupami rekonstrukcji historycznej.
37) Prowadzenie działalności pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
38) Fundowanie nagród i stypendiów.
39) Kształcenie pracowników i wolontariuszy oraz wspieranie i promowanie różnych form wolontariatu.
40) Współpracę i wzajemną pomoc pracowników oraz wolontariuszy.
41) Wydawanie i kolportowanie materiałów popularyzujących cele i działalność Fundacji.
Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 8
1) Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2) Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a) darowizn, spadków, zapisów, darów;
b) dotacji i subwencji,
c) ze zbiórek i imprez publicznych;
d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
e) odsetek bankowych;
f) odpłatnej działalności statutowej i pożytku publicznego
g) dotacji z budżetu państwa, organów samorządowych, zadań zleconych.
3) Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność statutową.
4) W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji ma obowiązek złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku.
§9
1) Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, których doświadczenie, kwalifikacje lub charakter działalności uzasadniają członkostwo w Radzie Fundacji mogą otrzymać tytuł Partnera Fundacji.
2) Tytuł Partnera Fundacji ma charakter osobisty.
3) Tytuł Partnera Fundacji przyznaje Rada Fundacji.
4) Partner Fundacji lub jego pełnomocnik może zostać członkiem Rady Fundacji.
5) Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes Fundacji lub Wiceprezes lub upoważniony na piśmie pełnomocnik.
Rozdział IV
Władze Fundacji
§ 10
1) Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji.
b) Zarząd Fundacji.
2) Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
Rada Fundacji
§ 11
1) Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniotwórczych oraz organem kontroli wewnętrznej i nadzoru.
2) Rada Fundacji składa się od 3 do 7 członków. Pierwszy skład Rady i Przewodniczącego powołuje Fundator na czas nieokreślony.
3) Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz, przygotowuje posiedzenia Rady oraz przewodniczy posiedzeniom Rady.
4) Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim ani w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, ani w stosunku podległości służbowej.
5) Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
6) Rada może podjąć uchwałę o poszerzeniu swojego składu o osoby fizyczne lub prawne, które:
a) dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji lub
b) swoja działalnością przysporzą Fundacji znacznych korzyści.
7) Osobę prawną przyjęta w skład Rady na mocy uchwały, reprezentuje w Radzie jeden przedstawiciel.
8) Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Prawo składania wniosków o podjęcie uchwały przysługuje każdemu członkowi Rady lub Zarządowi. Każdy członek Rady ma jeden głos. Niedozwolone jest cedowanie głosu na innych członków Rady lub osoby trzecie.
9) W głosowaniu nad uchwałą nie bierze udziału członek Rady, którego uchwała dotyczy.
10) Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej jeden raz w roku,
11) Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu lub połowy członków Rady zgłoszony Przewodniczącemu Rady na piśmie.
12) O terminie i porządku posiedzenia Rady Przewodniczący zawiadamia pozostałych członków Rady co najmniej 10 dni przed planowanym posiedzeniem.
13) W razie niemożności pełnienia przez Przewodniczącego Rady obowiązków, jego funkcje pełni inny członek Rady przez niego upoważniony. W sytuacji gdy brak jest takiego upoważnienia, obowiązki Przewodniczącego Rady pełni inny członek Rady wskazany przez Radę.
14) Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
15) Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane osoby spoza grona członków Rady – z głosem doradczym
16) Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach Rady, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą działalnością pod warunkiem ich wcześniejszego uzgodnienia z Zarządem Fundacji
17) Do czasu zarejestrowania Fundacji kompetencje Rady wykonują Fundatorzy.
§ 12
1) Warunkiem członkostwa w Radzie Fundacji jest złożenie pisemnej deklaracji o zamiarze pracy w Radzie Fundacji.
2) Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3) Członków Rady powołuje i odwołuje Rada.
§ 13
1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
2) Członkostwo w radzie wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie na zebraniu Rady,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka,
d) niepełnienia obowiązku członka Rady przez okres dłuższy niż rok
e) sytuacji określonej w § 12 pkt. 1.
§ 14
1) Decyzje Rady zapadają zwykłą większością ważnych głosów. Rozróżnia się dwa rodzaje decyzji:
a) uchwały – wymagające formy pisemnej i głosowania jawnego lub tajnego,
b) decyzje proceduralne – niewymagające formy pisemnej oraz głosowania, o ile w trakcie ich podejmowania przez Przewodniczącego Rady, żaden członek Rady nie zgłosi sprzeciwu.
2) Do kompetencji Rady należy:
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b) nadzór i kontrola nad działalnością finansową i merytoryczną Fundacji,
c) uchwalanie zmian Statutu,
d) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności oraz udzielenie Zarządowi absolutorium,
e) uchwalanie regulaminów i innych aktów wewnętrznych,
f) powoływanie i odwoływanie członków organów Fundacji,
g) zatwierdzanie programów grantowych i merytorycznych programów wieloletnich Fundacji,
h) podejmowanie decyzji o zrzeszeniu, wystąpieniu, połączeniu lub rozwiązaniu Fundacji wraz z decyzją o przeznaczeniu majątku po likwidacji,
i) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach wykraczających poza kompetencję Zarządu, a dotyczących Fundacji.
Zarząd Fundacji
§ 15
1) Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.
2) Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją za zewnątrz
3) Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, powołanych przez Radę Fundacji na czas nieokreślony, w tym Prezesa Zarządu.
§ 16
1) Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji lub odwołania przez Radę,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 1 rok
d) śmierci członka Zarządu.
2) Zarząd Fundacji w całości lub poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
§ 17
1) Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem,
e) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów,
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz zarówno w kraju jak i za granicą,
f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g) składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
h) wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.
§ 18
1) Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdania z działalności Fundacji.
2) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym półroczu, a każde zebranie jest protokołowane.
3) Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.
4) W sprawach przekraczających zwykłe czynności Fundacji Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
5) Uchwały Zarządu podejmowane są większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos prezesa Zarządu.
§ 19
Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Fundacji zobowiązań majątkowych i niemajątkowych, upoważniony jest jednoosobowo Prezes Fundacji lub Wiceprezes lub upoważniony na piśmie pełnomocnik.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 20
1) Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w przypadku wyczerpania się możliwości dalszej działalności z przyczyn finansowych lub innych.
2) Likwidację Fundacji musi zatwierdzić Rada Fundacji poprzez aklamację.
3) Majątek Fundacji pozostały po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji zostanie przekazany instytucjom – wskazanym przez Zarząd – których działalność jest zbieżna z celem Fundacji.