Fundatorzy

dsc_1593
Aleksander Pietryka
– w 1996r. ukończył kurs agenta ochrony i detektywa w Studium Służb Ochrony Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych „CRIMEN”. W 1998r. ukończył Pomaturalną Szkołę Detektywów i Pracowników Ochrony w Krakowie (pierwszą i najstarszą tego typu placówkę oświatową w Polsce). W 1998r. założył Biuro Ochrony Biznesu „SAGITTARIUS” zajmujące się ochroną osób, ochroną mienia i konwojowaniem wartości pieniężnych – koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr ZK-I-K-13/98. 19 grudnia 2000r. Biuro Ochrony Biznesu „SAGITTARIUS” przeszło pozytywną weryfikację po zmianie przepisów i ponownie otrzymało koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej, polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych oraz polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych – koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr. L-2104/00.

Od 1997r. zajmuje się zawodowo bezpieczeństwem osobistym, ochroną osób i mienia, samoobroną, walką wręcz oraz survivalem (sztuką przetrwania – radzenia sobie w trudnych i nietypowych sytuacjach, rodzaj aktywności człowieka skierowanej na gromadzenie wiedzy oraz umiejętności związanych z przetrwaniem w warunkach ekstremalnych w warunkach dzikiej przyrody oraz w środowisku miejskim).   Ukończył wiele kursów oraz szkoleń specjalistycznych w tym zakresie.

Instruktor Wyszkolenia Strzeleckiego (obronnego i bojowego) – nr 2/95/2000;
– Instruktor Wyszkolenia Strzeleckiego w systemie Point Shooting nr 1914/PS/2015;
– Instruktor Strzelectwa Sportowego – uprawnienia państwowe nr 8011/I/S/2000;
– Instruktor strzelania Force on Force (ASG, RAM, RAP i Paintball);
– Prowadzący strzelanie – uprawnienia do prowadzenia zajęć strzeleckich i strzelania z broni pneumatycznej sportowej, palnej sportowej, pistoletów maszynowych i strzelb gładkolufowych;
– Pozwolenie na broń sportową pneumatyczną;
– Dopuszczenie do pracy z bronią palną;

Instruktor Samoobrony – uprawnienia państwowe nr 17679/I/R/2006;
– Instruktor walki wręcz Fairbairn WWII Close Quarters Combat (Fairbairn Fighting System) – uprawnienia nr 009/PL/2018;
– Instruktor Explosive Self Defence System;
– Instruktor Pałki Teleskopowej nr 1655/JPT/2015;

Instruktor Obrony Cywilnej – uprawnienia do prowadzenia zajęć nr 272/18. Wpisany do Ewidencji Instruktorów Obrony Cywilnej prowadzonej w Oddziale Obrony Cywilnej i Logistyki Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego w Katowicach;

Instruktor Survivalu – uprawnienia państwowe nr 26326/I/R/2008;
– Specjalista ds. bezpieczeństwa osobistego, ochrony osób i mienia;
– Instruktor praktycznej nauki zawodu;

Instruktor Pierwszej Pomocy Przedmedycznej BLS/AED nr IFK2/2015/1854.

logo-zhpOd najmłodszych lat dzięki Związkowi Harcerstwa Polskiego związany z pracą społeczną i wychowawczą z dziećmi oraz młodzieżą. Przeszedł całą ścieżkę rozwoju w tej organizacji jako zuch, harcerz i instruktor harcerski. W latach 1988-2011 drużynowy 23 Strzeleckiej Drużyny Wielopoziomowej „BUSZ”. W latach 1993-1997 oraz 2005-2007 był członkiem Komendy Hufca Grodków. Członek Komisji Rewizyjnej Hufca Grodków w latach 2007-2011. W latach 1993-2010 był członkiem sztabów organizacyjnych imprez dla dzieci i młodzieży o randze wojewódzkiej i ogólnokrajowej. Za swoją działalność został wyróżniony Brązową Odznaką „Zasłużony dla Opolskiej Chorągwi ZHP” (decyzja z dn. 27.04.2006r – leg. nr 11/2006).
– Instruktor harcerski ZHP w stopniu Przewodnika;
Kierownik placówek wypoczynku – uprawnienia nr 082.008/2006;
– Kierownik wycieczek szkolnych – uprawnienia nr 083.008/2006;
Wychowawca placówek wypoczynku – uprawnienia nr 108.031/2008.
logo_lokCzłonek Ligii Obrony Kraju. W latach 2003-2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Rejonowego Ligii Obrony Kraju w Grodkowie.Organizator szkoleń w zakresie posługiwania się bronią, bezpieczeństwa osobistego, samoobrony i survivalu. Za swoją działalność wyróżniony:
– Brązowym Medalem „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju” (uchwała nr 224 z dn. 14.03.2005r. – leg. nr 48908),
– Srebrnym Medalem „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju” (uchwała nr 28 z dn. 20.12.2008r. – leg. nr 18136).logo_monZa swoją wieloletnią działalność w zakresie obronności kraju odznaczony przez Ministra Obrony Narodowej:
Brązowym Medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju” przez Ministra Obrony Narodowej (decyzja nr 1278 z dn. 09.11.2007r. – leg. nr 1278-2007-157);
Srebrnym Medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju” przez Ministra Obrony Narodowej (decyzja nr 1477 z dn. 02.11.2010r. – leg. nr 1477-2010-292).
ipdtaOd 2006 roku członek i założyciel polskiego oddziału International Police Defensive Tactics Association (Stowarzyszenie IPDTA Polska). Celem Stowarzyszenia IPDTA Polska jest m.in. prowadzenie działań na rzecz poprawy wyszkolenia instruktorów technik interwencji, samoobrony oraz wyszkolenia strzeleckiego w służbach mundurowych, stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w życiu codziennym, podejmowanie działań propagujących sposoby i metody zapobiegania przestępczości, zapobieganie zjawiskom patologii, alkoholizmu, narkomanii i prostytucji, pomoc ofiarom przestępstw, prowadzenie działalności oświatowej, szkoleniowej i edukacyjnej. Uczestnik wielu szkoleń, kursów i seminariów w zakresie walki wręcz, samoobrony, walki pałką teleskopową oraz strzelectwa obronnego i bojowego (Point Shooting). Od grudnia 2015r. Prezes Zarządu Stowarzyszenia IPDTA Polska.

W wolnych chwilach lubi czytać książki, słuchać poezji śpiewanej, wędrować po górach oraz czasami spędzić aktywnie czas.
Instruktor Łucznictwa – uprawnienia państwowe nr 91/i/2010;
Instruktor Nordic Walking – nr 604/NW/2013;
Sędzia Nordic Walking – nr 2/S/2017.
1 Logo Fundacji K2Od 2013 roku do chwili obecnej Prezes Zarządu Fundacji K2. Organizator i instruktor kursów oraz szkoleń specjalistycznych. W latach 2013-2023 prowadził kursy (4-30 godzin szkoleniowych) zorganizowane na zlecenie organizacji pozarządowych, firm prywatnych oraz instytucji publicznych. Osobiście przeszkolił 7 281 osób
na kursach w zakresie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, obronnego i bojowego posługiwania się bronią palną, samoobrony, walki wręcz, bezpieczeństwa osobistego oraz antyterrorystycznej samoobrony. 13 663 osób zostało również przeszkolonych na krótkich szkoleniach (2-3 h)  w zakresie Bezpieczeństwa Osobistego użytkowników dróg (m.in. z zastosowaniem Symulatora Zderzeń, ALKOgogli, NARKOgogli), bezpiecznego posługiwania się bronią palną (m.in. w ramach Edukacji dla Bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych) oraz pierwszej pomocy przedmedycznej m.in. uczniów i personel placówek oświatowych.

10

Agnieszka Pawlus – ukończyła Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe zdobywając wykształcenie medyczne:
Ratownik Medyczny uprawnienia państwowe do wykonywania zawodu nr  T/20005681/10,
– Instruktor Pierwszej Pomocy FACC (First Aid Certification Centre of London) nr FAI-PL10136,
– Instruktor Pierwszej Pomocy EFR (Emergency First Response ) nr EFR304225.
– Starszy sternik motorowodny,
– Płetwonurek CMAS P1.
– Uczestniczyła w wielu seminariach oraz ćwiczeniach z zakresu ratownictwa medycznego oraz wodnego.


Ukończyła również Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Podyplomowe Studium Pedagogiki, Etnologię na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie – studia magisterskie, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku – Białej na kierunku Artystyczny Druk Sitowy oraz wiele kursów z zakresu technik plastycznych.
– Etnolog,
– Specjalista ds. BHP,
– Plastyk,
– Instruktor Parku Linowego nr 000160,
Instruktor Samoobrony (Kubotan).
Instruktor Pałki Teleskopowej

Instruktor Nordic Walking nr 375/INW/2013,
Sędzia Nordic Walking – nr 6/S/2017.
Instruktor Turystyki Kwalifikowanej (uprawnienia nr 1765/ITK/2016) o specjalności Turystyka Piesza Górska oraz Turystyka Piesza Nizinna.
ipdtaCzłonek polskiego oddziału International Police Defensive Tactics Association (Stowarzyszenie IPDTA Polska). Celem Stowarzyszenia IPDTA Polska jest m.in. prowadzenie działań na rzecz poprawy wyszkolenia instruktorów technik interwencji, samoobrony oraz wyszkolenia strzeleckiego w służbach mundurowych, stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w życiu codziennym, podejmowanie działań propagujących sposoby i metody zapobiegania przestępczości, zapobieganie zjawiskom patologii, alkoholizmu, narkomanii i prostytucji, pomoc ofiarom przestępstw, prowadzenie działalności oświatowej, szkoleniowej i edukacyjnej.
1 Logo Fundacji K2Od 2013 roku do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu Fundacji K2. W latach 2013-2023 prowadziła kursy (5-20 godzin szkoleniowych) w zakresie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zorganizowane na zlecenie organizacji pozarządowych, firm prywatnych oraz instytucji publicznych w trakcie których przeszkoliła 4 225 osób. Pracując jako Ratownik Medyczny zabezpieczała kursy samoobrony, walki wręcz oraz wyszkolenia strzeleckiego zorganizowane przez Fundację K2 oraz Stowarzyszenie IPDTA Polska dla 3 056 osób. Około 5 661 uczniów i nauczycieli przeszkoliła podczas krótkich zajęć (lekcji szkolnych) w zakresie podstawowych działań ratowniczych podejmowanych wobec osób w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia z użyciem m.in. 42 fantomów treningowych do nauki Resuscytacji Krążeniowo-Odddechowej