Beskidzka Akademia Bezpiecznego Seniora

W lipcu 2014r odbyły się pierwsze Bezpłatne Kursy Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla seniorów w wieku minimum 60+.

Osoby i grupy osób starszych (60+) z terenu Powiatu Żywieckiego zainteresowane uczestnictwem w bezpłatnych kursach zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu p. Aleksandrem Pietryką tel. 604-814-332 oraz e-mail: fundacja-k2@tlen.pl

W ramach Kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (PPP) uczestnicy przejdą kompleksowe szkolenie. Kurs ten ma na celu zwiększenie motywacji i samodzielności w podejmowanych działaniach ratowniczych. Po pozytywnym zaliczeniu ćwiczeń praktycznych kurs zakończy się wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu.

W wyniku realizacji kursu uczestnik powinien

a) nabyć wiedzę uwzględniającą:
• zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
• zasady bezpieczeństwa osobistego w życiu codziennym,
• zasady zapewnienia bezpieczeństwa sobie i poszkodowanym w czasie udzielania pierwszej pomocy,
• zasady funkcjonowania łańcucha ratowniczego,
• algorytmy reakcji w sytuacjach zagrożenia,
• rozpoznawanie sygnałów świadczących o zagrożeniu,
• upowszechnianie idei niesienia pomocy,
• wykształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka,
• idee programu ratującego życie „Karta I.C.E – Pomysł Ratujący Życie!”.

b) pozyskać umiejętności z zakresu:
• skutecznego zabezpieczenia miejsca wypadku,
• wstępnej oceny stanu zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanego,
• udzielenia pomocy adekwatnej do rozpoznanego stanu zagrożenia życia osoby poszkodowanej,
• sposobu wezwania pomocy lekarskiej.1 PPP

Kurs ma na celu:
- uświadomienie – jakie są skutki obojętności.
- przedstawienie uczestnikom właściwych procedur postępowania w razie nagłego wypadku;
- zachęcenie do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem poznanych procedur.
– prawne i praktyczne przygotowanie do ratowania życia w sytuacji zagrożenia,
- zahamowanie lęku przed skutkami udzielania pierwszej pomocy,
- wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. ASOS 2014

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO

Projekt „Beskidzka Akademia Bezpiecznego Seniora” współfinansowany jest z środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.